Letní beauty soutěž

Hlavními partnery soutěže jsou:

Pravidla soutěže


Fotografická a textová „Letní beauty soutěž“ dále také jen „soutěž“, probíhá v období od 20.6. 2018 do 9.9. 2018 na internetových stránkách www.femina.cz. Soutěží se s digitálními fotografiemi společně s popsaným příběhem. Soutěž je určena soutěžícím starším 18 let. Organizátorem soutěže je společnost LC Anděl a.s., IČO: 28268016, Spisová značka: B 14260 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo: Praha 5 – Smíchov, Karla Engliše 3221/2, PSČ 15000 (dále jen „Organizátor“). Soutěž bude probíhat ve spolupráci se společností VIASO s.r.o. (dále jen „Provozovatel“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo se v souladu s těmito pravidly registruje do soutěže a vloží na stránky Letní beauty soutěže, umístěné na stránkách webu www.Femina.cz, fotografie a popisky příběhů, jak o sebe pečuje a proč chce být krásná/krásný.  Podmínkou je, že se bude jednat o fotografie s určitou partií těla, kterou chce daný soutěžící změnit/vylepšit (dále není ale jasně specifikováno, v případě výhry, že právě tato partie bude vylepšena. Tento fakt bude prokonzultován s lékařkou z LC Anděl, která vyspecifikuje vhodnost aplikace a lokace dané aplikace). Každý soutěžící smí přihlásit pouze jednu fotografii partie těla. O konkrétních sporných případech rozhodne Provozovatel. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a Provozovatele a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená velikost fotografií je 1200 x 798 px. Povolen je pouze formát .jpg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 4 MB.

Účastník soutěže zasláním fotografií do soutěže potvrzuje, že:

 1.  je autorem přihlášených fotografií, že má s autorem vypořádána autorská práva a že tyto fotografie jsou původní
 2.  disponuje právem tyto fotografie užít v plném možném rozsahu
 3.  má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích zobrazeny včetně svolení poskytnout takové fotografie do soutěže a zveřejnit je podle těchto pravidel
 4. užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovateli nahradit škodu vzniklou z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli
 5. dává Provozovateli a Organizátorovi svolení uveřejnit jeho podobiznu a obrazový záznam

Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Registrací do soutěže každý účastník bere na vědomí, že organizátor a provozovatel soutěže jsou oprávněni užít jeho jméno a příjmení + snímek vybrané části těla na facebookových/internetových stránkách, a to s ohledem na příslušný mechanismus soutěže.
 2. Za účelem organizace soutěže a předání výhry, splnění zákonných povinností, a případné vypořádání právních nároků, zpracovává organizátor osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu – jména, příjmení, telefonního čísla, e-mail a fotografie. U výherců soutěže je zpracovávána rovněž adresa. Tyto nepovinné údaje budou zpracovávány za účelem komfortnější komunikace s výhercem, komfortnější identifikace výherce a za účelem zasílaní obchodních sdělení o nových soutěžích. Organizátor zpracovává osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže manuálně i elektronickou formou po dobu trvání soutěže a po dobu pět (5) let po skončení soutěže.
 3. Poskytnutí osobních údajů je nevyhnutelné pro účast v soutěži.
 4. Organizátor soutěže si vyhrazuje zpracovávané osobní údaje využít rovněž pro účely přímého marketingu po dobu původního zpracovávání osobních údajů.
 5. Organizátor zamýšlí zpracovat osobní údaje (v rozsahu viz výše) pro účely propagace, na které má oprávněný zájem. Propagace proběhne prostřednictvím webových stránek Femina.cz. Soutěží může proti tomuto zpracování podat námitku prostřednictvím e-mailu gdpr@femina.cz. Zpracování pro účely propagace bude prováděno po dobu 1 roku.
 6. Účastník má právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů a další práva, především pokud účastník zjistí nebo se domnívá, že zadavatel nebo organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může účastník požádat zadavatele nebo organizátora o vysvětlení, a dále může požadovat, aby zadavatel nebo organizátor odstranil takto vzniklý stav zejména se může jednat o blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění, přenos nebo výmaz osobních údajů. Účastník má dále právo podat námitku vůči jednotlivým účelům zpracování a operacím zpracování. V případě, že má účastník podezření, že zpracování jeho osobních údajů neprobíhá v souladu s platnými právními předpisy, může podat stížnost u dozorového orgánu tj. Úřad na ochranu osobních údajů.

Předání výher soutěže bude uspořádáno jako veřejná akce. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s jejími pravidly. Výherci soutěže budou zveřejněni spolu s vítěznými fotografiemi (v rozsahu jméno a příjmení). Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které:

 1.  neodpovídají zadanému tématu soutěže
 2.  obsahují prvky násilí či pornografické prvky nebo jsou jinak v rozporu s dobrými mravy
 3.  by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem
 4.  nekvalitní, rozmazané nebo příliš malé fotografie, u kterých není dobře rozpoznat vzhled
 5.  u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

Voucher, který vítěz/vítězka získá, je nepřenosný. Platnost voucheru je 12 měsíců od jeho vystavení.

HARMONOGRAM, SYSTÉM SOUTĚŽE A PŘIHLAŠOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Soutěž probíhá ve třech fázích – přihlašování fotografií, internetové hlasování a konečné rozhodnutí poroty o vítězi a losování výherce z hlasujících.

Soutěžící se stává účastníkem soutěže po vyplnění registrace soutěže a následném obdržení potvrzovacího e-mailu, který mu bude zaslán na uvedenou e-mailovou adresu. Fotografie přihlašuje vložením fotografie. Spolu s fotografií je účastník soutěže povinen uvést název fotografie a slovní popis/příběh. Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Harmonogram soutěže:

 • Přihlašování fotografií: od 20.6. 2018 00:01 hod. do 22. 7. 2018 23:59 hod.
 • Internetové hlasování: od 23. 7. 2018 00:01 hod. do 26. 8. 2017 23:59 hod.
 • Rozhodování poroty: od 27. 8. 2017 00:01 hod. do 2. 9. 2018 23:59 hod.

Vyhlášení výherců proběhne po sečtení bodů od poroty do 9. 9. 2018 na stránkách Letní beauty soutěže. Výherci poté budou kontaktováni Provozovatelem e-mailem.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ A LIMITY HLASŮ

O pořadí jednotlivých soutěžních fotografií v prvním kole rozhodnou hlasováním uživatelé internetových stránek www.femina.cz dle svých osobních preferencí na těchto stránkách, a to vždy v období určeném pro hlasování, která jsou pro jednotlivá soutěžní kola uvedena v harmonogramu soutěže.

Hlasovat mohou pouze uživatelé registrovaní na stránkách www.femina.cz. Hlasování je omezeno na jeden hlas na jeden počítač pro každou soutěžní fotku, jeden hlas na jednu IP adresu pro každou soutěžní fotku denně, jeden hlas na jednoho přihlášeného uživatele pro každou soutěží fotku denně. Hlasy budou průběžně připočítávány k jednotlivým fotkám.

Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení fotografie ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžní fotka bude ze soutěže vyloučena! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace. Aby se zabránilo používání tzv. robotů, nepřihlášení uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění systému recaptcha. Losování o výhře se mohou zúčastnit jen ti hlasující, kteří jsou v okamžiku hlasování přihlášeni do svého profilu. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkazy na soutěžní fotografii v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních sítí i na svých osobních stránkách.

Internetové hlasování rozhodne o 10 fotografiích (fotografie, kterým bylo přiděleno nejvíce hlasů), které postoupí k posouzení poroty, která rozhodne o vítězi.

Každý porotce bude mít šest, bodů, které rozdělí podle preferencí mezi fotografie dle klíče – 3 body fotografii, která se mu nejvíce líbí, 2 body fotografii, která se mu líbí jako druhá nejvíce, 1 bod fotografii, která se mu líbí nejvíce jako třetí. Porotce nebude brát ohled na předchozí umístění fotografie v internetovém hlasování.

Na závěr Provozovatel provede součet bodů přidělených 10 fotografiím, které postoupily k posouzení poroty. Vítězi soutěže budou vyhlášení účastníci, kteří takto získají nejvyšší počet bodů.

O výhře v soutěži budou výherci informování organizátorem e-mailem.

CENY

Dodavatelem cen do soutěže je Organizátor soutěže, dodání a zajištění výher zajistí LC Anděl, a. s.

Vítězové soutěže (5)  získají, každá/ý, voucher v hodnotě 10.000 Kč na estetické ošetření v LC Anděl, a. s.

V rámci výhry podstoupí výherci/výherkyně konzultaci s lékařkou z LC Anděl (přímo v lasercentru), kde se osobně pobaví o úpravě dané partie. Pokud lékařka dojde toho názoru, že partie, kterou si výherce/výherkyně zvolila (viz fotografie, se kterou se účastní) není vhodná k úpravám, navrhne jinou, vhodnější alternativu, tedy úpravu jiné části. Tato část je čistě na domluvě mezi lékařkou a výherkyní/výherci. Výherkyně/výherce musí brát v potaz, že tato situace může nastat. Důvodem mohou být nejen estetické, ale též zdravotní důvody.

Z hlasujících budou náhodně vybráni 3, kteří získají každý po jednom balíčku kosmetiky od společnosti Manufaktura.

KONTAKTOVÁNÍ VÝHERCŮ, PŘEVZETÍ VÝHRY, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výherci soutěže budou Organizátorem informováni e-mailem tedy kontaktem, který byl zadaný účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

Soutěžící jsou povinni Organizátorovi poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do 20 dnů informováni dle předchozí věty. Pokud se Organizátorovi nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Organizátora/provozovatele. Organizátor učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3x kontaktuje na jím uvedené e-mailové adrese.

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.femina.cz do 9. 9. 2018. Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem následně.

Předání finálové výhry proběhne v Praze v sídle Organizátora či na jiném, Organizátorem určeném místě. Závažné důvody, pro něž se nebude výherce schopen převzetí zúčastnit, bude posuzovat Organizátorem individuálně. Pokud výherce nepřevezme výhru, propadá výhra ve prospěch Organizátora/Provozovatele. Pokud Provozovatel zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel/organizátor si vyhrazují právo pořídit z předání foto/videodokumentaci za účelem propagace.

Provozovatel/organizátor si vyhrazují právo pracovat s výherci i po skončení soutěže, a to v návaznosti na proměnu dané partie (nafocení před/po zákroku). Umožnění zveřejnění těchto záznamů. Umožnění rozhovoru s výherci.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Provozovatel vyhrazuje právo tato pravidla bez jakéhokoli důvodu kdykoli a jakkoli pozměnit nebo soutěž zrušit.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Chcete získávat nejnovější informace ze světa žen?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@femina.cz

TOPlist