Femina klub – všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY FEMINA KLUBU
(dále jen „podmínky“)

ZÁKLADNÍ POJMY

„Femina klubem“ je pro účely těchto podmínek odměňovací systém portálu femina.cz, provozovaného společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s., se sídlem Koperníkova 6/794, 120 00 Praha 2, IČ: 27369463, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 10117(dále jen „provozovatel“), jehož prostřednictvím získává každý registrovaný uživatel body, za které si může objednávat dárky.

„Registrovaným uživatelem“ je pro účely těchto podmínek každý uživatel portálu femina.cz, který platně vyplní registrační formulář. Registrace uživatele je dokončena zasláním potvrzovacího emailu na emailovou adresu uživatele.

„Publikací“ je pro účely těchto podmínek zveřejnění původního autorského článku, recenze  nebo receptu registrovaného uživatele provozovatelem, přičemž je pouze na úvaze provozovatele, zda se rozhodne konkrétní článek, recept nebo recenzi zveřejnit. Na zveřejnění článku, receptu nebo recenze, jakož i na připsání bodů za zaslaný článek, recept nebo recenzi, nemá registrovaný uživatel nárok.

„Dárkem“ se pro účely těchto podmínek rozumí výrobek nebo služby, nabízené provozovatelem na portálu femina.cz, které mohou registrování uživatelé vyměnit za provozovatelem určený počet bodů.

„Bodem“ se pro účely těchto podmínek rozumí každý bod připsaný provozovatelem na účet registrovaného uživatele na portálu femina.cz za aktivity uvedených v čl. II. těchto podmínek.

ZÍSKÁVÁNÍ BODŮ

Každý registrovaný uživatel má možnost po přihlášení na portálu femina.cz získávat body za následující činnosti:

ČinnostPočet získaných bodů
Čtení článků na webu1 bod za každou přečtenou (resp. otevřenou) webovou stránku na portálu femina.cz
Komentáře5 bodů za relevantní komentář k článku
Testy kosmetiky50 bodů za publikovanou recenzi kosmetiky
Recepty100 bodů za publikovaný recept
Články2000 bodů za publikovaný článek

Každý registrovaný uživatel může získat max. 500 bodů za jeden kalendářní den. Toto omezení se nevztahuje na zisk bodů za zveřejněný článek.

Původní autorské články mohou registrovaní uživatelé zasílat na emailovou adresu redakce redakce@femina.cz .

Po přihlášení má každý registrovaný uživatel přístup k informacím o počtu bodů na svém účtu a o stavu své objednávky.

Provozovatel si vyhrazuje právo na smazání veškerých bodů registrovaného uživatele při pokusu o podvodné získávání bodů plagiátorstvím v případě článků a recenzí nebo vkládáním irelevantních nebo významově nesmyslných komentářů. O povaze závadnosti článku, receptu, recenze nebo komentáře rozhoduje provozovatel s konečnou platností.

LICENČNÍ PODMÍNKY

Příspěvky určené k publikaci musí být původní, v žádném tištěném či elektronickém periodiku doposud nepublikované.

Uživatel zasláním článku prohlašuje, že vytvořený článek (autorské dílo) je původní, jeho autorská práva k němu nejsou nijak omezená, k článku se nevztahují jakákoli práva třetích osob (ať už práva autorská, spoluautorská, užívací či jiná práva majetkového charakteru) a že má právo jím vytvořený článek užít a udělit provozovateli oprávnění k výkonu práva článek užít v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto podmínkách.

Článek je přijat okamžikem doručení souhlasu provozovatele s jeho uveřejněním na kontaktní emailovou adresu uživatele. Tímto okamžikem nabývá provozovatel výhradní oprávnění (licenci) k výkonu práva tento článek (dílo), jakož i jeho části, úpravy a podobné dílčí fáze užít jeho zpřístupněním veřejnosti prostřednictvím internetu na webových stránkách provozovatele, k výkonu práva tento článek sdělovat veřejnosti v rámci propagace webových stránek provozovatele, dále k výkonu práva tento článek rozmnožovat, rozšiřovat jeho originál nebo rozmnoženiny a půjčovat jeho originál nebo rozmnoženiny (dále také jen „licence”). Oprávnění k výkonu práva dílo užít podle předchozí věty se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv uživatele (autora) k článku, pro území celého světa a opravňuje provozovatele k jejich užití jakýmkoliv technologickým postupem v době podpisu této smlouvy známým, v jakémkoliv množství a v neomezeném počtu užití. Provozovatel je oprávněn článek bez souhlasu uživatele (autora) sám nebo prostřednictvím třetích osob zpracovávat, překládat, upravovat či měnit všemi způsoby a spojit článek s jiným dílem či zařadit článek do díla souborného. Provozovatel není povinen licenci využít. Licence je poskytována bezúplatně.

Uživatel (autor) není oprávněn článek užít ani poskytnout oprávnění článek užít v rozsahu vyplývajícím z předchozího odstavce třetím osobám, tj. zejména není oprávněn zpřístupnit článek veřejnosti prostřednictvím internetu, a bez předchozího písemného souhlasu provozovatele není oprávněn článek rozmnožovat a rozšiřovat jeho originál nebo rozmnoženiny.

Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít uveřejnění článku, pokud nebude souhlasit s jeho obsahem. Po jazykové stránce musí článek odpovídat pravidlům českého nebo slovenského pravopisu. Provozovatel má právo článek zkrátit popř. rozdělit na více částí.

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRKŮ

Podle množství získaných bodů získává registrovaný uživatel možnost vybrat si provozovatelem nabízený dárek prostřednictvím objednávky.

Počet získaných bodů i stav objednávky (nová, přijatá, zamítnutá, vyřízená) je uživateli k dispozici na svém uživatelském profilu.

Dárek není možné doplácet.

V případě vyčerpání zásob si provozovatel vyhrazuje právo na změnu dárku, tzn., že je oprávněn nabídnout uživateli jiný dárek ve stejné nebo vyšší bodové hodnotě. Nebude-li uživatel souhlasit s nabídnutým jiným dárkem, má nárok na vrácení bodů v plné výši.

Dárky nelze vymáhat soudní cestou, ani není možné je doplácet. Body není možné konvertovat za hotovost nebo jakýkoli jiný prostředek směny.

Provozovatel zašle dárek zvolený uživatelem nejpozději do 30 dnů od zaslání objednávky na adresu uvedenou v registračním formuláři.

Na dárky není možné uplatňovat reklamace, jelikož nepodléhají  ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele.

Provozovatel nezodpovídá za poškození nebo ztracení zasílaného dárku během přepravy, poplatky spojené s doručením hradí vždy příjemce balíčku – registrovaný uživatel. Dárky jsou zasílány prostřednictvím České pošty.

Uživatel má možnost vyzvednout si dárek osobně na adrese redakce provozovatele, a to zvolením této varianty při objednávce.

Objednávky s adresou doručení do zahraničí jsou řešeny individuálně, přičemž platí, že poplatky spojené s doručením hradí registrovaný uživatel. Provozovatel si vyhrazuje právo takovou objednávku zamítnout.

OSOBNÍ ÚDAJE

Registrací souhlasí každý uživatel se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa a adresa, které budou zpracovávány za účelem nabízení obchodu nebo služeb podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to výhradně správcem, kterým je provozovatel.

Souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů poskytuje uživatel dobrovolně a uděluje jej na dobu neurčitou (tj. do odvolání). Uživatel má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování, jejich likvidaci.

Uživatel může svůj souhlas kdykoliv odvolat písemnou žádostí na emailovou adresu provozovatele redakce@femina.cz. V takovém případě ztrácí uživatel nárok na získání dárků.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit bodové ohodnocení aktivit, denní limit, hodnotu dárků nebo tyto podmínky V takovém případě nemá uživatel nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na portálu femina.cz.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli problémy nebo technické selhání počítačových, internetových systémů, serverů nebo výpadků z důvodu zahlcení provozu internetu na jakékoli internetové stránce včetně újmy nebo škody na počítači uživatele v souvislosti s účastí v klubu nebo v jejím důsledku.

Provozovatel není odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do klubu v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu internetové sítě.

Tyto podmínky jsou v tomto plném znění uloženy na webových stránkách www.femina.cz.

Registrací vyjadřuje uživatel souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se je plně dodržovat.

Diskuzní fórum Femina.cz – pravidla užívání

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, obscénnním, vulgárním, vyhrožujícím, sexuálně orientovaným nebo jakýmkoliv jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, v zemi, kde sídlí „Femina.cz – magazín, který ženám rozumí“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb(ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „Femina.cz – magazín, který ženám rozumí “ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakákoliv témata, pokud to bude považovat za nutné a pokud zjistí podvodné jednání, nebo úmyslné a vědomé vkládání příspěvků pouze za účelem získání bodů do Femina klubu. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože “ Femina.cz – magazín, který ženám rozumí “ neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá “ Femina.cz – magazín, který ženám rozumí “ zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

Chcete získávat nejnovější informace ze světa žen?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@femina.cz

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Pro více informací o nastavení cookies najdete zde.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

TOPlist